Νομοθεσία πληροφορικής και επικοινωνιών


Showing 14 items
ΝομοθέτημαΤίτλοςΚατάστασηΠαρατηρήσειςΑρχείο
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ΝομοθέτημαΤίτλοςΚατάστασηΠαρατηρήσειςΑρχείο
Ν.3481/2006 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις Σε ισχύ Με το Αρ.5 παρ.6 εδ.α, τροποποιείται η έναρξη ισχύος του Ν.3316/2005 αναφορικά με τα έργα πληροφορικής και δικτύων pdf 
ΠΔ 213/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σε ισχύ Εισαγωγή πληροφορικής στην ομάδα βασικών μαθημάτων του Γυμνασίου pdf 
ΠΔ 345/1989 Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων τεχνολόγων μηχανικών των τμημάτων, α) Πληροφορικής και β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΤΕΙ Καταργήθηκε Αφορά μόνο τα τμήματα πληροφορικής των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και το τμήμα ΗΥ του ΤΕΙ Πειραιά. Καταργήθηκε με το ΠΔ 183/2008 pdf 
ΠΔ 346/1989 Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ Σε ισχύ  pdf 
ΠΔ 447/1993 Τροποποίηση ωρολόγιων προγραμμάτων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Σε ισχύ Εισαγωγή πληροφορικής στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου pdf 
Ν.2867/2000 Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις Καταργήθηκε  pdf 
ΚΥΑ 44465/2002 Καθορισμός νομικής μορφής, ελαχίστου κεφαλαίου και ελάχιστης υποχρεωτικής στελέχωσης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων Σε ισχύ  pdf 
Ν.3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις Σε ισχύ Άρθρο 2 παρ. 2, και Άρθρο 39 παρ. 1 pdf 
ΚΥΑ Α25081/2005 Aνάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και περιοδικού ελέγχου φορέων χορήγησης πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ Σε ισχύ  pdf 
Ν.3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις Σε ισχύ Αντικατέστησε και τροποποίησε το Ν.2867/2000 pdf 
ΠΔ 181/2008 Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας Σε ισχύ  pdf 
ΠΔ 183/2008 Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων ... Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι) Σε ισχύ Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων πληροφορικής ΤΕΙ pdf 
ΠΔ 138/2009 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Σε ισχύ Με το Άρθρο 15 αναστέλλεται η έναρξη ισχύος του Ν.3316/2005 αναφορικά με τα έργα πληροφορικής και δικτύων pdf 
ΠΔ 44/2009 Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Σε ισχύ Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων πληροφορικής πανεπιστημίων pdf 
Showing 14 items